Vuoden 2020 teemat

1. Talotekniikka-asennuksen strategiaan liittyvät toimenpiteet

STUL laati vuoden 2019 aikana yhdessä LVI-tekniset urakoitsijat LVI-TU ry:n kanssa yhteisen talotekniikkastrategian. Tämän strategian toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet ovat yksi vuoden 2020 painopisteistä. Näistä toimenpiteistä laaditaan yhdessä LVI-TU:n kanssa erillinen yksityiskohtainen suunnitelma. Alla lueteltuna keskeisimmät osa-alueet, joille toimenpiteet tulevat kohdistumaan

 • Yhteistyön tiivistäminen talotekniikka-toimijoiden kesken
 • Päätoteuttaja-koulutukset
 • Osaamisen kehittäminen ja kasvattaminen, erityisesti työmaahallinta ja aikataulutukset
 • AMK ja 2. aste -koulutuksissa vaikuttaminen oppisisältöihin ja yhtenäistäminen ml. työssäoppimisen laatu
 • Sidosryhmiin, erityisesti rakennuttajiin ja loppukäyttäjiin vaikuttaminen
 • Tutkimustuloksiin perustuva toiminta ja johtaminen sekä tiedon tuottaminen
 • Erityisesti automaatioon liittyvä koulutus ja lainsäädäntöön vaikuttaminen
 • Asiakastarpeiden ja -käyttäytymisen ymmärtäminen
 • Selkokielinen käyttäjäviestintä
 • Muuntojoustavuuden merkityksen korostaminen käyttäjille
 • Edunvalvonnan kehittämisen ja tehostamisen organisointi

2. II asteen koulutusuudistukseen liittyvät asiat

Vuoden 2018 alusta voimaan tullut toisen asteen kou­lutusuudistus muuttaa sähköasentajien koulutusta merkittävästi. Aiempaa suurempi osa oppimisesta tulee tapahtumaan työmailla koulutussopimusten puitteissa. Tämä vaatii sekä STUL:lta että jäsenyrityksiltä aiempaa suurempaa panostusta ja vastuunkantoa asentajien koulutuksesta.

 • STUL aloittaa toimenpiteet, joilla voidaan vaikuttaa myös oppilaitoksissa tapahtuvan opetuksen sisältöön siten, että se on tasokasta ja mahdollisimman tasalaa­tuista kaikissa oppilaitoksissa eri puolilla maata.
  • STUL ajaa mallia, jossa koulutussopimus erotetaan selvästi nykyisestä oppisopimusmallista. Tavoiteltavassa mallissa koulutussopimus ei missään vaiheessa muodostaisi työsuhdetta, mutta samalla se kuitenkin mahdollistaisi edistymisasteen mukaisen korvauksen maksamisen.
  • STUL hankkii tarvittavat resurssit koulutusuudistuksen vaatimien toimenpiteiden ja tavoitteiden tehokkaaseen läpivientiin. Kaikissa koulutusuudistukseen liittyvissä toimissa ja tavoitteissa toimitaan tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten ja opettajien kanssa.

3. Sähköurakoitsijoiden projektikyvykkyyden kehittäminen

Projektikyvykkyydellä on ratkaiseva merkitys toisaalta sähköistysalan aseman parantamiselle rakentamisen prosessissa ja toisaalta yksittäisten jäsenyritysten kannattavuudelle. Projektikyvykkyyttä tullaan kehittämään kahdella tasolla.

Osaaminen rakentamisen perusprosessista tulee varmistaa. Tätä varten

 • Päivitetään Sähköinfon projektinhoitokurssin sisältö. Selvitetään kurssin tai sen osien muokkaaminen verkkokoulutusmuotoon.
 • Päivitetään Sähköinfon tarjouslaskentakurssi ja selvitetään kurssin tai sen osien muokkaaminen verkkokoulutusmuotoon.
 • Ammattikorkeakouluille kehitetään E-oppimiskokonaisuus ”Sähköistysprosessi rakennushankkeessa”. Tästä kokonaisuudesta muokataan täydennyskoulutus-moduleita jo työssä käyville.
 • Panostetaan YSE-koulutusten markkinointiin.Uudet IPT-mallit ovat yleistymässä etenkin isoissa ja vaativissa rakennushankkeissa. Tämä luo uusia mahdollisuuksia sähkö- ja talotekniikkaurakoitsijoille mutta näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää uudenlaista osaamista jäsenyrityksiltä. Vuoden aikana käynnistetään koulutukset, joiden avulla jäsenliikkeiden on mahdollista ottaa päätoteuttajan rooli ja/tai osallistua tasavertaisena kumppanina esim. allianssihankkeisiin.