Toimintaperiaatteet

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto osallistuu alan pelisääntöjen määrittelemiseen

Liitto vaikuttaa aktiivisesti sähkö- ja teleurakointiin liittyviin hallinnollisiin ja teknisiin määräyksiin, alan standardointiin ja ohjeistukseen sekä eri järjestöjen ja viranomaisten kesken laadittaviin yleisiin sopimusehtoihin ja muihin ehtoihin. Liitto edistää jäsentensä ja koko alan korkean ammatillisen tason saavuttamista ja valvoo hyvien liiketapojen noudattamista ja vastustaa kaikkea epätervettä toimintaa sähköalalla.

Toimintaperiaatteet on määritelty liiton säännöissä, kilpailuoikeudellisissa ohjeissa ja eettisissä säännöissä.

STUL:n toimintaa ohjaavat arvot

  • Jäsentyytyväisyys
  • Luotettavuus ja luottamuksellisuus
  • Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus
  • Aktiivisuus
  • Yhteistyö

STUL takuu

Liitto on luonut STUL-takuujärjestelmän, jolla takuuajan riskit jaetaan oikeudenmukaisesti valmistajan / maahantuojan ja urakoitsijan välillä ja saadaan markkinoille tuotteita, jotka täyttävät YSE 1998 -ehtojen takuuehdot. STUL ja Sähköteknisen Kaupan Liitto STK ry ovat yhteistyössä laatineet sähkötarvikekaupan yleiset toimitusehdot STYT 99.

Sähköturvallisuus

Sähkö- ja sähkötyöturvallisuus on STUL:n toiminnassa erityisasemassa.

Se on sähköasennustyön kivijalka ja keskeinen osa kaikkien sähköisen talotekniikan alalla toimivien henkilöiden ammattitaitoa. Liiton palveluyhtiö Sähköinfon tietotuotteiden tarjonnasta suuri osa koskeekin sähkö- ja sähkötyöturvallisuutta.

Sähkö voi aiheuttaa hengen ja omaisuuden vaarantumisen ja siksi sähkötyöt tulee aina teettää alan ammattilaisilla.

Standardeilla varmistetaan, että tuotteet ja järjestelmät sopivat toisiinsa ja toimivat yhdessä. Standardisoinnilla lisätään myös turvallisuutta, suojellaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpotetaan kotimaista ja kansainväistä kauppaa. Sähkö- ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit ovat:

  • Pienjännitesähköasennuksia koskeva standardisarja SFS 6000
  • Suurjännitesähköasennuksia koskeva standardi SFS 6001
  • Sähkötöiden turvallisuutta koskeva standardi SFS 6002

STUL on linjannut roolinsa sähkö- ja sähkötyöturvallisuuden edistämisessä  STUL:n sähköturvallisuuspolitiikka.

Sähköturvallisuuden toteuttaminen Suomessa

Sähköalaa sääntelevät lukuisat eri määräykset ja ohjeet.

Suomen säädöskokoelmassa on julkaistu kaikkiaan yli sata sähköalaan liittyvää lakia, asetusta ja valtioneuvoston sekä eri ministeriöiden päätöstä. Useimmat niistä liittyvät suoranaisesti sähkölaitteiden turvallisuuteen, mutta monia sähköalaa koskevia säädöksiä on työturvallisuuteen, työsuojeluun ja rakennustoimintaan liittyvässä lainsäädännössä. Sähkö- ja teleasennuksissa on noudatettava paitsi turvallisuusmääräyksiä myös monenlaisia teknisiä määräyksiä ja ohjeita.

Määräyksiä ja ohjeistoja tulee EU-tasolta, eri ministeriöistä, virastoista ja mm. alan standardointiorganisaatio SESKO:lta. Teknisiä ohjeistoja laatii ja hyvistä käytännöistä kertoo Sähkötieto ry, joka julkaisee ohjeita alalla laajalti käytettävässä ST-kortistossa.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto asiantuntijoineen vaikuttaa aktiivisesti sähkö- ja teleurakointiin liittyviin säädöksiin ja määräyksiin toimimalla hyvässä yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa.