Sähköturvallisuus

Sähkö- ja sähkötyöturvallisuus on STUL:n toiminnassa erityisasemassa.

Se on sähköasennustyön kivijalka ja keskeinen osa kaikkien sähköisen talotekniikan alalla toimivien henkilöiden ammattitaitoa. Liiton palveluyhtiö Sähköinfon tietotuotteiden tarjonnasta suuri osa koskeekin sähkö- ja sähkötyöturvallisuutta.

Sähkö voi aiheuttaa hengen ja omaisuuden vaaraantumisen ja siksi sähkötyöt tulee aina teettää alan ammattilaisilla.

Standardeilla varmistetaan, että tuotteet ja järjestelmät sopivat toisiinsa ja toimivat yhdessä. Standardisoinnilla lisätään myös turvallisuutta, suojellaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpotetaan kotimaista ja kansainväistä kauppaa. Sähkö- ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit ovat:

  • Pienjännitesähköasennuksia koskeva standardisarja SFS 6000
  • Suurjännitesähköasennuksia koskeva standardi SFS 6001
  • Sähkötöiden turvallisuutta koskeva standardi SFS 6002

STUL on linjannut roolinsa sähkö- ja sähkötyöturvallisuuden edistämisessä  STUL:n sähköturvallisuuspolitiikka.

Sähköturvallisuuden toteuttaminen Suomessa

Sähköalaa sääntelevät lukuisat eri määräykset ja ohjeet.

Suomen säädöskokoelmassa on julkaistu kaikkiaan yli sata sähköalaan liittyvää lakia, asetusta ja valtioneuvoston sekä eri ministeriöiden päätöstä. Useimmat niistä liittyvät suoranaisesti sähkölaitteiden turvallisuuteen, mutta monia sähköalaa koskevia säädöksiä on työturvallisuuteen, työsuojeluun ja rakennustoimintaan liittyvässä lainsäädännössä. Sähkö- ja teleasennuksissa on noudatettava paitsi turvallisuusmääräyksiä myös monenlaisia teknisiä määräyksiä ja ohjeita.

Määräyksiä ja ohjeistoja tulee EU-tasolta, eri ministeriöistä, virastoista ja mm. alan standardointiorganisaatio SESKO:lta. Teknisiä ohjeistoja laatii ja hyvistä käytännöistä kertoo Sähkötieto ry, joka julkaisee ohjeita alalla laajalti käytettävässä ST-kortistossa.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto asiantuntijoineen vaikuttaa aktiivisesti sähkö- ja teleurakointiin liittyviin säädöksiin ja määräyksiin toimimalla hyvässä yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa.