STUL – FINLANDS ELENTREPRENÖRSFÖRBUND, GRUNDLAGT 1933 

STUL är en organisation som bevakar sina medlemmars gemensamma intressen.

Förbundet skapar förutsättningar för lönsam näringsverksamhet för sina medlemmar, producerar informations- och utbildningstjänster och produkter för sina medlemmar och för hela elbranschen.

CENTRALA UPPGIFTER FÖR FÖRBUNDET

• bevakning av medlemmarnas intressen
• utveckling av branschen
• information om aktuella ärenden
• rådgivning i eltekniska frågor
• utbildning
• rådgivning och juridisk hjälp i arbetsgivarfrågor
• undersökningsrapporter
• kvalitetssystem
• marknadsföringsstöd
• rabatter för olika service

Förbundet har 16 regionala avdelningar, som ger branschverksamheten lokalanknytning och närhet. STUL har också 14 medlemsorganisationer. Den övervägande delen av medlemmarna är småföretagare, vars intressen bevakas av förbundets småföretagarsektion.

SPECIALISERAD BRANCHGRUPPER FÖR MEDLEMMAR

  • Automation
  • Elteknik
  • Tele
  • Nätverk
  • Underhåll
  • Arbetsmarknad
  • Affärsverksamhet
  • Läroanstalt samarbete

Den högsta beslutanderätten i förbundet handlas av förbundsmötet, som sammanträder två gånger per år. Förbundsmötet utser styrelsen. För den praktiska verksamheten ansvarar verkställande direktören och förbundskontoret, som har 43  anställda.

STUL-koncernen består av Elentreprenörsförbundet (STUL), Sähköinfo Oy, Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy samt Kiinteistö Oy Leppävaaran Sähkötalo, som svarar för fastigheten där förbundet är beläget.

Sähköinfo Oy är elbranschens ledande informationshus, vars produkter betjänar speciellt dem som idkar elentreprenadverksamhet men även andra inom elbranschen. Bolaget ger juridisk service under bifirman Sähköalan lakipalvelu STUL. Förbundets medlemmar får betydande medlemsrabatter på Sähköinfo Oy:s produkter, dvs publikationer, utbildning och till exempel hjälpmedel för offertkalkyler.

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy är ett i elsäkerhetslagen avsett och av handels- och industriministeriet utnämnt bedömningsorgan, som ger behörighetsintyg åt personer. Bolaget bedömer kvalitetssystem som certifierar elentreprenörens elsäkerhet.

Förbundet har omfattande nätverk med representanter i åtskilliga organisationer och arbetsgrupper. Påverkningskanaler i lagstiftningsarbetet är olika ministerier och myndigheter. Viktiga samarbetspartner är övriga organisationer inom byggbranschen.
STUL är medlem i EuropeOn,  European Electrical Contractors´Association, som verkar i Bryssel.

STUL har fasta förbindelser med elentreprenörsförbunden i Norden, likaså med förbundet för elbranschens företagare I Estland EETEL (Eesti Elektritöö Ettevõtjate Liit).


STUL MEDLEMMAR

TOTALT ca 2800 medlemmar (December 2022)

Egentliga medlemmar 1500
I branschen verkar ett stort antal små företag och ett fåtal stora. Av medlemsföretagens direktörer är ca. 98 % ägare och ca. 2 % lönedirektörer. Egentliga medlemmar följer de etiska regler som STUL:s förbundsmöte antagit.

Samarbetsmedlemmar 200
Samarbetsmedlemmar i STUL är industri-, import- och partiföretag inom branschen.

Medlemsorganisationer och deras medlemmar 1 000
Fjorton organisationer som verkar i nära anslutning till el- och teleentreprenadverksamhet har ingått medlemsorganisationsavtal med Elentreprenörsförbundet. Dessa organisationer bildar ett nätverk inom el- och teleentreprenadsektorn. Till nätverket hör organisationer för säkerhets-, automations, AV- och antennbranscherna på ett täckande sätt.

• AVITA Audio Visual Association of Finland
• Hissentreprenörsförbundet i Finland
• Förbundet för hushållsmaskinservice i Finland
• Förbundet för kylföretag i Finland
• Förbundet för byggnadsautomationsföretag
• KNX Finland
• Satellit- och antennförbundet SANT
• Säkerhetsföretagarna i Finland
• Lysreklamförbundet i Finland
• Föreningen för underhåll av elanläggningar
• Samarbetsforum för elvärme
• SULPU, finska värmepumpföröeningen
• LonUsers Finland
• Finnish Maintenance Society

Läroanstaltsmedlemmar 89
Ett antal läroanstalter som ger undervisning i elteknik har ingått informationsavtal med STUL. Dessa får av förbundet medlemscirkulär och rabatter på kursavgifter och publikationer.

STUL samarbetar med sina medlemsorganisationer i bevakningen av gemensamma intressen.

KONTAKT INFORMATION

Elentreprenörsförbundet STUL
P.B. 55
02601 Esbo Finland
tel. + 358 9 547 610
stul@stul.fi