Sähkön päivä 23.1.2020

Juhlistetaan sähköä, panostetaan osaamiseen

Kun viimeisin hallitusohjelma ilmastotavoitteineen julkistettiin, sähköistysalan järjestöt ilmaisivat valmiutensa ottaa tavoitteista koppia todeten, että valmiina ollaan. Tänään Sähkön päivänä 23. tammikuuta on hyvä hetki muistuttaa tästä.

STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen nostaa Sähkön päivänä 23.1. keskusteluun alan osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisen.
STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen nostaa Sähkön päivänä 23.1. keskusteluun alan osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisen.

– Yhteiskunta tarvitsee merkittäviä, laajalle leviäviä konkreettisia tekoja, jotta voidaan saavuttaa asetetut tavoitteet ilmaston lämpenemisen torjunnassa. Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa on ladattu fossiilivapaalle energiantuotannolle ja sähköiselle talotekniikalle älykkäine, energiatehokkuutta edistävine ratkaisuineen suuria odotuksia pyrkimyksissä hiilineutraaliuteen, sanoo Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen.

Avainsana on osaaminen ja osaavan työvoiman riittävyys tilanteessa, jossa sähkön käyttö lisääntyy koko ajan ja tekninen kehitys on nopeaa. Sähköalan ammattitaitoisen työvoiman puute voi johtaa toivottua hitaampaan ja heikkolaatuiseen puhtaan teknologian käyttöönottoon ja huoltoon. Tämä puolestaan voi muodostua pullonkaulaksi niin Suomen kuin koko Euroopan ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiselle.

– Jotta sähköistyksen mahdollisuudet omalta osaltaan maailman pelastajana voitaisiin käyttää maksimaalisesti, koulutusjärjestelmän pitää pystyä tuottamaan kyvykkäitä tekijöitä, muistuttaa Puustinen.

#Skills4Climate

Samasta aiheesta manifestoi Euroopan Sähköurakoitsijaliittojen Keskusjärjestö EuropeOn EU-komissiolle lähettämässään kirjeessä. Manifestissa poliittisilta päättäjiltä pyydettiin:

1. Paremmin yhteen sopivia taitoja ja ilmastostrategioita

  • Määritetään ammattitaitoisen työvoiman tarve ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi ja toimitaan kohdennetusti näiden tarpeiden täyttämiseksi.
  • Asetetaan ”vihreät taidot” etusijalle työllisyyspolitiikassa ja rahoituksessa.

2. Vahvistamaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia koulutusohjelmien määrittelemiseksi ja mukauttamiseksi

  • Viranomaisten olisi otettava toimialakohtaiset edustajat suunnitteluun mukaan jo varhaisessa vaiheessa, jotta heidän tietojaan työmarkkinoista ja osaamistarpeista voidaan hyödyntää. Tämä mahdollistaa opetussuunnitelmien ja koulutusmenetelmien dynaamisen mukauttamisen.

3. Kannustamaan nuoria hakeutumaan talotekniikka-alalle teknisen koulutuksen avulla

  • Julkisten ja yksityisten organisaatioiden tulisi yhteistyössä uudelleenbrändätä tekniset alat ja niiden koulutus korostamalla niiden merkitystä energiamurroksen ytimessä.

4. Kannustamaan oppisopimuskoulutusta

  • Varmistetaan kattavin toimenpitein, että yritykset ja oppilaitokset järjestävät riittävästi korkealaatuista oppisopimuskoulutusta, joka täyttää tulevat työvoima- ja osaamisvajeet rakennus- ja sähköalalla.

5. Kannustamaan uudelleen- ja lisäkouluttautumista

  • Tuetaan vahvasti ammattilaisten täydennyskoulutusta ja autetaan erityisesti fossiilisten polttoaineiden parissa työskenteleviä siirtymään vihreiden sähkö- ja digitaaliteknologioiden asennuksen, käytön ja ylläpidon tehtäviin.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton toiminnan strategisiin painopistealueisiin kuuluu alan koulutuksen laadun ja työssäoppimisjärjestelmän kehittäminen yhteistyössä jäsenyritysten, oppilaitosten ja viranomaisten kanssa.

– Näin sähkön päivän kunniaksi kannustamme maamme päätöksentekijöitä tarttumaan kanssamme tähän osaamispääoman haasteeseen. Yhtenä keinona se tarkoittaa alan ammatillisen koulutuksen rahoituksen lisäämistä riittävien resurssien varmistamiseksi,  jotta alalle hakeutuvat nuoret voivat saada tasokasta opetusta ja sitä kautta yritykset osaavaa työvoimaa, linjaa Puustinen.

STUL-malli havainnollistaa niitä tapoja, joilla Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto edistää alan opiskelijoiden tehokasta työssä oppimista sekä oppilaitosten, opiskelijoiden ja työnantajayritysten keskinäistä yhteistyötä.