Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n järjestöjäsenet

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitolla on jäsenenään 14 järjestöä. Näillä on yhteensä noin 1 100 yritysjäsentä, jotka kaikki toimivat sähköisen talotekniikan alalla.

Kullakin jäsenjärjestöllä on edustaja STUL:n hallituksessa. Edustajalla on kokouksissa puheoikeus. Äänioikeus on vain kunkin järjestön edustamaa erikoisalaa koskevissa asioissa. Järjestöjen jäsenten STUL-edut määritellään kunkin järjestön ja STUL:n keskinäisessä sopimuksessa.

Avita – audiovisuaalinen toimiala ry

AVITA on valtakunnallinen toimialaliitto yrityksille, organisaatioille ja henkilöille, jotka suunnittelevat, valmistavat, maahantuovat, myyvät ja asentavat laitteita sekä järjestelmiä audiovisuaaliseen ammattikäyttöön tai tuottavat palveluita ja koulutusta tekniikan sekä tapahtumatuotannon alueella.
Kotisivut

Yhteyshenkilö: Henna Myllymäki

Avoin Automaatio ry

Avoin Automaatio on yhteisö, jonka tavoitteena on edistää talotekniikkaan liittyvän automaation osaamisen kasvua.

Yhdistys toimii laajemman integraation puolestapuhujana etsien ja tuoden julki järjestelmien mahdollisimman laajaa yhteistoiminnallisuutta ja niiden välisiä rajapintoja. Yhdistys pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että alan yhteistä foorumia kehitetään paremmin kaikkien osapuolten toiminnan koordinoimiseksi.
Kotisivut

Yhteyshenkilö: Kari Kallioharju

KNX Finland ry

KNX-standardi on sähköisen talotekniikan automatisoitujen toimintojen tärkein yhdistävä tekijä. Se toimii linkkinä sähkönjakelun komponenttien välillä ja ohjaa rakennuksen toimintoja kuten lämmitystä, valaistusta ja turvatekniikkaa joustavasti ja energiatehokkaasti. Väylätekniikassa laitteet kommunikoivat keskenään ilman keskitettyä tietokonetta.
Kotisivut

Yhteyshenkilö: NN

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry on riippumaton, voittoa tavoittelematon tuotantotehokkuuden, omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon asiantuntijaverkosto, jonka päämäärä eli visio on nostaa suomalaisen teollisuuden kilpailukyky ja yhteiskunnan rakenteiden tehokkuus maailman parhaiksi.
Kotisivut

Yhteyshenkilö: Jaakko Tennilä

Rakennusautomaatioliikkeiden Liitto RALL ry

Rakennusautomaatioliikkeiden liitto ry (RALL ry) on LVI- ja rakennusautomaation kaikkien Suomessa alalla toimiva järjestö.

Yritysjäseniä RALL ry:ssä on noin 50. Jäsenyritykset ovat paikkakuntansa ehdottomia alansa osaajia.

Liiton keskeisimpiä tavoitteita ovat jäsenten ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen vahvan koulutuksen avulla sekä markkinatilanteen ja havaittuja muutoksia koskevan tiedon välittäminen ja analysointi jäsenyritysten käyttöön.
Kotisivut

Yhteyshenkilö: Ville Reinikainen

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry on sisäverkkoja rakentavien urakoitsijoiden, alan laitteita edustavien ja myyvien yritysten sekä operaattoreiden yhteistyöjärjestö.  SANT  jakaa tietoa, kouluttaa, osallistuu viranomaismääräysten kehittämiseen ja edistää eri foorumeilla jäsentensä ja koko toimialan etuja.
Kotisivut

Yhteyshenkilö: Vesa Erkkilä

Suomen Hissiyhdistys ry

Suomen Hissiyhdistys on hissialalla toimivien yritysten toimialajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa hissialalla toimivien ammatinharjoittajien ja yritysten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.
SUHY:

 • edistää yritysten etuja ammatillisissa, teknisissä, taloudellisissa ja liikkeenhoidollisissa asioissa
 • on yhdyssiteenä jäsentensä ja viranomaisten välillä
 • edesauttaa jäsentensä ammatillisista kehitystä ja järjestää hissialan koulutusta
 • vaikuttaa hyvän kauppatavan edistämiseksi ja epäterveiden markkinointikeinojen ehkäisemiseksi hissialalla sekä
 • hoitaa ja edistää alan tiedotus- ja suhdetoimintaa.
  Kotisivut

  Yhteyshenkilö:
  Olli Vitikka

Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto KHL ry

Vuonna 1976 perustettu liitto koostuu kymmenestä piiristä. Jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 100 yritystä.

Jäsenyritykset ovat pääsääntöisesti 1-5 henkilön yrityksiä. Yli 10 työntekijän yrityksiä on muutama lähinnä suurissa kaupungeissa.

Jäsenverkosto kattaa lähes koko Suomen.
Kotisivut

Yhteyshenkilö: Tomas Nylund

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry on kylmäalan teollisten ja kaupallisten yritysten ja yhteisöjen keskusjärjestö, joka edistää kylmäalan toimintaedellytysten kehitystä Suomessa.

Liiton jäsenenä on noin 200 yritystä, jotka edustavat urakoitsijoita, valmistajia, tukkuliikkeitä ja suunnittelutoimistoja.
Kotisivut

Yhteyshenkilö: Marko Virkki

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa lämpöpumppualalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvottelutilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.
Kotisivut

Yhteyshenkilö: Jussi Hirvonen

Suomen Valomainosliitto ry

Suomen Valomainosliitto on valomainosteollisuuden toimialajärjestö, joka valvoo jäsentensä yleisiä etuja.
Suomen Valomainosliitto on perustettu vuonna 1990.

Liitto toteuttaa tarkoitustaan kehittämällä jäsentensä yhteistoimintaa, antamalla viranomaisille lausuntoja, kouluttamalla, tiedottamalla ja valistamalla.
Kotisivut

Yhteyshenkilö: Timo Mattila

Sähkölaitteistojen Kunnossapitoyhdistys Säkpy ry

Yhdistyksen jäsenistö koostuu teollisuuslaitoksista, sairaaloista, terveyskeskuksista, kiinteistöyhtiöistä, julkishallinnon yhteisöistä ja yksittäisistä käytönjohtajista.

Yhdistyksen tarkoitus on valvoa jäsenistön etuja ammatillisissa, teknisissä ja taloudellisissa kysymyksissä. Yhdistys  edistää jäsentensä korkean ammatillisen tason saavuttamista ja edelleenkehittämistä. Yhdistys toimii edunvalvonnassa yhteistyössä STUL:n ja sen jäsenjärjestöjen kanssa ja edistää jäsenten välistä verkostoitumista.
Kotisivut

Yhteyshenkilö: Toivo Lötjönen

Sähkölämmitysfoorumi ry

Sähkölämmitysfoorumi ry on alan yritysten muodostama yhteistyöjärjestö. Sen tarkoituksena on välittää kuluttajille tietoa sähkölämmityksen tarjoamista taloudellisista, mukavista ja helppokäyttöisistä toteutusvaihtoehdoista.
Kotisivut

Yhteyshenkilö: NN

Turva-alan yrittäjät ry

Turva-alan yrittäjät ry on sähköisen turvatekniikan alalla toimivien yritysten järjestö. Se valvoo jäseniensä etuja turva-alaa koskevissa kysymyksissä, vaikuttaa viranomaissäädöksiin, edistää alan ammattipätevyyttä ja kehittää alan hyviä käytäntöjä.
Kotisivut

Yhteyshenkilö: Kimmo Arenius