Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n järjestöjäsenet

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitolla on jäsenenään 14 järjestöä. Näillä on yhteensä noin 1 100 yritysjäsentä, jotka kaikki toimivat sähköisen talotekniikan alalla.

Kullakin jäsenjärjestöllä on edustaja STUL:n hallituksessa. Edustajalla on kokouksissa puheoikeus. Äänioikeus on vain kunkin järjestön edustamaa erikoisalaa koskevissa asioissa. Järjestöjen jäsenten STUL-edut määritellään kunkin järjestön ja STUL:n keskinäisessä sopimuksessa.

Avita – audiovisuaalinen toimiala ry

AVITA on valtakunnallinen toimialaliitto yrityksille, organisaatioille ja henkilöille, jotka suunnittelevat, valmistavat, maahantuovat, myyvät ja asentavat laitteita sekä järjestelmiä audiovisuaaliseen ammattikäyttöön tai tuottavat palveluita ja koulutusta tekniikan sekä tapahtumatuotannon alueella.

Yhteyshenkilö: Henna Myllymäki

Kotisivut

Avoin Automaatio ry

Avoin Automaatio ry

Avoin Automaatio on yhteisö, jonka tavoitteena on edistää talotekniikkaan liittyvän automaation osaamisen kasvua.

Yhdistys toimii laajemman integraation puolestapuhujana etsien ja tuoden julki järjestelmien mahdollisimman laajaa yhteistoiminnallisuutta ja niiden välisiä rajapintoja. Yhdistys pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että alan yhteistä foorumia kehitetään paremmin kaikkien osapuolten toiminnan koordinoimiseksi.

Yhteyshenkilö: Lasse Mäkinen

Kotisivut

KNX Finland ry

KNX-standardi on sähköisen talotekniikan automatisoitujen toimintojen tärkein yhdistävä tekijä. Se toimii linkkinä sähkönjakelun komponenttien välillä ja ohjaa rakennuksen toimintoja kuten lämmitystä, valaistusta ja turvatekniikkaa joustavasti ja energiatehokkaasti. Väylätekniikassa laitteet kommunikoivat keskenään ilman keskitettyä tietokonetta.

Yhteyshenkilö: Arto Avovaara

Kotisivut

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry on riippumaton, voittoa tavoittelematon tuotantotehokkuuden, omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon asiantuntijaverkosto, jonka päämäärä eli visio on nostaa suomalaisen teollisuuden kilpailukyky ja yhteiskunnan rakenteiden tehokkuus maailman parhaiksi.

Yhteyshenkilö: Jaakko Tennilä

Kotisivut

Rakennusautomaatio-
liikkeiden Liitto RALL ry

Rakennusautomaatioliikkeiden liitto ry (RALL ry) on LVI- ja rakennusautomaation kaikkien Suomessa alalla toimiva järjestö.

Yritysjäseniä RALL ry:ssä on noin 50. Jäsenyritykset ovat paikkakuntansa ehdottomia alansa osaajia.

Liiton keskeisimpiä tavoitteita ovat jäsenten ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen vahvan koulutuksen avulla sekä markkinatilanteen ja havaittuja muutoksia koskevan tiedon välittäminen ja analysointi jäsenyritysten käyttöön.

Yhteyshenkilö: Ville Reinikainen

Kotisivut

Suomen antenni- ja teleurakoitsijaliitto SANT ry

Suomen antenni- ja teleurakoitsijaliitto ry on sisäverkkoja rakentavien urakoitsijoiden, alan laitteita edustavien ja myyvien yritysten sekä operaattoreiden yhteistyöjärjestö.  SANT  jakaa tietoa, kouluttaa, osallistuu viranomaismääräysten kehittämiseen ja edistää eri foorumeilla jäsentensä ja koko toimialan etuja.

Yhteyshenkilö: Vesa Erkkilä

Kotisivut

Suomen Hissiyhdistys ry

Suomen Hissiyhdistys on hissialalla toimivien yritysten toimialajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa hissialalla toimivien ammatinharjoittajien ja yritysten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä

Yhteyshenkilö: Olli Vitikka

Kotisivut

Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto KHL ry

Vuonna 1976 perustettu liitto koostuu kymmenestä piiristä. Jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 100 yritystä. Jäsenyritykset ovat pääsääntöisesti 1-5 henkilön yrityksiä.

Jäsenverkosto kattaa lähes koko Suomen.

Yhteyshenkilö: Tomas Nylund

Kotisivut

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry on kylmäalan teollisten ja kaupallisten yritysten ja yhteisöjen keskusjärjestö, joka edistää kylmäalan toimintaedellytysten kehitystä Suomessa.

Liiton jäsenenä on noin 200 yritystä, jotka edustavat urakoitsijoita, valmistajia, tukkuliikkeitä ja suunnittelutoimistoja.

Yhteyshenkilö: Marko Virkki

Kotisivut

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa lämpöpumppualalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvottelutilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

Yhteyshenkilö: Jussi Hirvonen

Kotisivut

Suomen Valomainosliitto ry

Suomen Valomainosliitto on valomainosteollisuuden toimialajärjestö, joka valvoo jäsentensä yleisiä etuja.
Suomen Valomainosliitto on perustettu vuonna 1990.

Liitto toteuttaa tarkoitustaan kehittämällä jäsentensä yhteistoimintaa, antamalla viranomaisille lausuntoja, kouluttamalla, tiedottamalla ja valistamalla.

Yhteyshenkilö: Timo Mattila

Kotisivut

Sähkölaitteistojen Kunnossapitoyhdistys Säkpy ry

Yhdistyksen jäsenistö koostuu teollisuuslaitoksista, sairaaloista, terveyskeskuksista, kiinteistöyhtiöistä, julkishallinnon yhteisöistä ja yksittäisistä käytönjohtajista.

Yhdistyksen tarkoitus on valvoa jäsenistön etuja ammatillisissa, teknisissä ja taloudellisissa kysymyksissä. Yhdistys  edistää jäsentensä korkean ammatillisen tason saavuttamista ja edelleenkehittämistä sekä verkostoitumista.

Yhteyshenkilö: Toivo Lötjönen

Kotisivut

Sähkölämmitysfoorumi ry

Sähkölämmitysfoorumi ry on alan yritysten muodostama yhteistyöjärjestö. Sen tarkoituksena on välittää kuluttajille tietoa sähkölämmityksen tarjoamista taloudellisista, mukavista ja helppokäyttöisistä toteutusvaihtoehdoista.

Yhteyshenkilö: Antti Lumirae

Kotisivut

Turva-alan yrittäjät ry

Turva-alan yrittäjät ry on sähköisen turvatekniikan alalla toimivien yritysten järjestö. Se valvoo jäseniensä etuja turva-alaa koskevissa kysymyksissä, vaikuttaa viranomaissäädöksiin, edistää alan ammattipätevyyttä ja kehittää alan hyviä käytäntöjä.

Yhteyshenkilö: Kimmo Arenius

Kotisivut