Harmaan talouden torjunta

Rakennusurakan tilaajalla ja urakoitsijalla on velvollisuus torjua harmaata taloutta. Velvollisuus perustuu lainsäädäntöön.

STUL on ollut mukana jo vuodesta 1994 alkaen harmaan talouden torjunnassa ja rakennusalan toimijoiden raportointi- ja ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä helpottavien työkalujen ja menetelmien kehittämisessä.


Tilaajavastuulaki velvoittaa tarkistamaan urakoitsijan luotettavuuden

1.1.2007 voimaan tullut laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä tarkoittaa sitä, että tilaajan tulee pyytää alihankkijaltaan ja työvoimaa vuokraavalta yritykseltä laissa määritellyt selvitykset. Vastaavasti alihankkija ja työvoimaa vuokraava yritys on velvollinen selvitykset antamaan.

Selvitettävät tiedot ovat:

• Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
• Kaupparekisteriote
• Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
• Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
• Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
• Tapaturmavakuutustodistus
• Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä


Verkkopalvelu www.tilaajavastuu.fi helpottaa selvitysten tekoa

Internetissä toimivan Luotettava kumppani -palvelun avulla rakennustyön tilaaja voi tarkastaa urakoitsijoiden lakisääteisten velvoitteiden hoitamisen hakemalla palvelusta tilaajavastuulain vaatimusten mukaiset yritysraportit.

STUL ry suosittelee koko jäsenistölleen valtakirjan antamista Suomen Tilaajavastuu Oy:lle tietojen näyttämiseen Luotettava kumppani -palvelussa ja kustantaa varsinaisten jäsentensä vuosimaksun ao. palvelussa mukana olosta.

Kuvallinen henkilötunniste, jossa veronumero

Työturvallisuuslain mukaan yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on oltava kuvallinen henkilökortti, johon on merkitty veronumero. Henkilökortin käyttövelvollisuus on ollut voimassa vuodesta 2006 alkaen.

Veronumero on ollut pakollinen tieto 1.9.2012 tai viimeistään 1.3.2013 alkaen. Muita pakollisia tietoja ovat henkilön nimi ja kuva, status (työtekijä vai itsenäinen työnsuorittaja) sekä työnantajan nimi.

Päätoteuttajan velvollisuus on pitää ajantasaista luetteloa yhteisen työmaan kaikista työntekijöistä. Vain näillä on työmaalle kulkulupa. Sähköistä kulunvalvontaa varten kukin työntekijä tarvitsee älykortin, joka työnantajan tulee hankkia. Kun työntekijä siirtyy työmaalle, jolla ei ole sähköistä kulunvalvontaa, kuvallinen kortti toimii pelkkänä lain vaatimana henkilötunnisteena.

STUL:n jäsenet voivat tilata VALTTI-henkilökortteja ja työmaiden kulunvalvontaa varten VALTTI-älykortteja www.veronumero.fi -palvelun kautta. STUL:n varsinaiset jäsenet saavat kortit jäsenetuhintaan.

Veronumero ja henkilötunnus

Verohallinto on antanut veronumeron kaikille verohallinnon asiakastietokantaan marraskuussa 2011 merkittyinä olleille henkilöille näiden kansalaisuudesta riippumatta. Suomeen saapuva ulkomainen työntekijä voi käymällä verotoimistossa henkilökohtaisesti saada veronumeron ja suomalaisen henkilötunnuksen.

Julkinen veronumerorekisteri

Verohallinto ylläpitää rakennusalan veronumerorekisteriä. Rekisteriin merkitään henkilön nimi ja suomalainen henkilötunnus sekä hänelle verohallinnon asiakastietokantaan talletettu veronumero. Rekisteriin merkitsemistä voi pyytää henkilö itse, hänen työnantajansa tai työmaan päätoteuttaja.

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

1.7.2014 alkaen astui voimaan uusi tiedonantovelvollisuus rakennusalalla. Tiedonantovelvollisuus käsittää kaksi erillistä tietoryhmää, urakkatiedot ja työntekijätiedot. Tiedonantovelvollisuus määräytyy sen mukaisesti millainen rooli yrityksellä on työmaalla.

Opas rakentamisalan tiedonantovelvollisuudesta

Urakkatietojen antaminen

Kukin tilaaja ilmoittaa omat urakkatietonsa, toisin sanoen keneltä on tilannut työn. Tiedot annetaan rakennusyrityksistä sekä lisäksi rakennustelineiden pystytys- tai purkutöistä samoin kuin työvoiman vuokrauksesta edellä mainittuihin töihin.

Tilaaja ilmoittaa verohallinnolle kuukausittain urakkatiedot, joita ovat mm. työmaan sijainti, sopimusosapuolet, urakan kesto ja kokonaissumma ja kuukauden aikana laskutettu määrä. Tietoja ei tarvitse antaa, jos sopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on enintään 15 000 euroa. Jos 15 000 euron raja-arvo ylittyy vasta työn aikana, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä kuukaudesta, jolloin raja-arvo ylittyy.

Työntekijätietojen antaminen

Työntekijätiedot annetaan kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä. Yhteisellä työmaalla tarkoitetaan sellaista työmaata, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii vähintään kaksi työnantajaa tai itsenäistä elinkeinonharjoittajaa.

Päätoteuttaja ilmoittaa kuukausittain työntekijätiedot keskitetysti työmaittain kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä elinkeinonharjoittajista. Jokainen työmaalla toimiva yritys ja itsenäinen työnsuorittaja on velvollinen antamaan tiedot työntekijöistään päätoteuttajalle.

Jos työtä suorittavat vain yhden yrityksen työntekijät, työntekijätietojen antovelvollisuutta ei ole. Tietoja ei tarvitse antaa, jos työmaakohtaisesti hankkeen kokonaisarvo arvo ilman arvonlisäveroa on enintään 15 000 euroa.


Tietojen antamismenettely

Urakka- ja työntekijätiedot on annettava Verohallinnolle kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Tiedot voidaan ilmoittaa vain sähköisessä muodossa verohallinnon Ilmoitin.fi- tai Valtiokonttorin Suomi.fi-palvelun kautta. Pääsääntöisesti ilmoittamiseen tarvitaan Katso-tunniste. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata enimmillään 15 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu.

Lisätiedot ja ohjeet: www.vero.fi/rakentamisilmoitukset.

Verkkopalvelu www.veronumero.fi helpottaa tiedonantovelvollisuuden hoitamista

Suomen Tilaajavastuu Oy:n veronumero.fi-palvelu tarjoaa yrityksille ratkaisuja lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen, kuten veronumerojen ilmoittamiseen, henkilökorttien tilaamiseen ja urakka- ja työntekijätietojen keräämiseen ja antamiseen.


Taustaa Suomen Tilaajavastuu Oy:stä

Suomen Tilaajavastuu Oy on STUL:n ja muiden rakentamisalan järjestöjen kokonaan omistama yhtiö. Verkkopalvelut  www.tilaajavastuu.fi ja www.veronumero.fi ovat yhtiön tuottamia.

Oppaita

Vastuullista rakentamista laajentuvassa EU:ssa: Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton yhteinen opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa.

www.rakennusteollisuus.fi  ->Työmarkkinat > Harmaan talouden torjunta-> 4. Oppaita -> Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Rakenna ja remontoi reilusti! -opas  Tilaajavastuutietojen ilmoittamisopas Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n opas urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisesta

Kuluttajatilaajien tiedonantovelvollisuus

Kuluttajatilaajien on annettava 1.7.2014 lähtien kaikista rakennusluvan alaisista töistä urakkatiedot verohallinnolle ennen loppukatselmuksen toimittamista.

Tiedot on annettava töistä, jotka tehdään 1.7.2014 jälkeen. Tiedonantovelvollisuutta ei ole sidottu mihinkään euromäärään.

Kuluttajatilaaja antaa verohallinnolle urakkatietoina työn suorittaneen yrityksen yksilöintitiedot ja yritykselle maksetut suoritukset.