Työturvallisuuskeskus: Perehdyttäminen on erityisen tärkeää rakennusalalla


29.11.2017
 

 TTK
 
Perehdyttämiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota yhteisillä työp
aikoilla, joissa toimii useita työnantajia tai työnsuorittajia. Yhteiset työpaikat ovat yleisiä muun muassa rakennusalalla.

Työsuojeluviranomaisen tarkastuksissa on muutamassa prosentissa valvontakohteita löytynyt huomautettavaa perehdyttämisessä. Rakennusalalla huomautettavaa oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin muilla toimialoilla.

Myös joka kymmenennessä työsuojeluviranomaisen tekemässä tapaturmatutkinnassa on käynyt ilmi, että perehdyttämisessä on ollut puutteita. Puutteet perehdyttämisessä heikentävät työturvallisuutta.

– Jos työntekijät eivät edes tiedä ja tunnista vaaroja, tapaturmia on vaikeampaa välttää verrattuna tilanteeseen, jossa vaarat on tunnistettu, sanoo rakennusalan työturvallisuuden asiantuntija Henri Litmanen Työturvallisuuskeskuksesta.

Litmanen korostaa, että rakennusalalla valtaosa työmaista on yhteisiä työpaikkoja. Yhteiset työpaikat ovat yleisiä myös esimerkiksi teollisuuden, kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla. Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. Yhteisellä työpaikalla työnantajilla ja itsenäisillä työnsuorittajilla on omat roolinsa ja työturvallisuusvastuunsa.

Rakennusalan yhteisille työpaikoille on tyypillistä, että työntekijät vaihtuvat usein. Tämä asettaa haasteita perehdytykselle.

– Perehdyttäminen sitoo resursseja ja siihen pitää varata riittävästi aikaa, sanoo Litmanen.

Työturvallisuuslain mukaan yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on varmistettava, että hänen työpaikallaan työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja ja tämän työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista.

Rakennusalaa koskevan asetuksen mukaan päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseisen rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä toimenpiteet niiden poistamiseksi.

Jokaisen työnantajan on perehdytettävä omat työntekijänsä muun muassa työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.

– Yhteisellä työpaikalla on tärkeää, että sekä yleisperehdytys että työnopastus työntekijän omaan työhön ovat kunnossa. Kerran annettu perehdytys ja työnopastus ei kanna läpi koko työuran vaan perehdytystä pitää täydentää. Perehdytyksessä on myös otettava huomioon työntekijän osaaminen ja kokemus.

Työnantajan tulee Litmasen mukaan ymmärtää perehdyttämisen merkitys työpaikan turvallisuuden kannalta. Perehdyttäjän valintaan ja osaamiseen kannattaa kiinnittää huomiota.

– Jos perehdyttäjä suhtautuu vastahakoisesti perehdyttämiseen, se heijastuu perehdyttämisen laatuun, sanoo Litmanen.

Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuille on koottu aineistoa perehdyttämisen tueksi. Sivuilta löytyy perustietoa perehdyttämisestä sekä hyödyllistä aineistoa kuten videoita ja julkaisuja:
      

 

Tietoa perehdyttämisestä Työturvallisuuskeskuksen sivuilla

Video: Hyvä perehdytys – pohja turvallisuudelle