Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö tiedottaa

21.9.2016

Vuoden 2016 kehittämispalkinto ja koulutuspalkinto on julistettu haettaviksi. Hakuaika päättyy 7.10.2016. Kummankin palkinnon vapaamuotoiset hakemukset lähetetään seuraavaan osoitteeseen:

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö
Asiamies,VT Inka-Liisa Ahokas
PL 55, 02601 ESPOO

Tai sähköpostitse osoitteeseen inka-liisa.ahokas@stul.fi

Sähkö- ja telealan kehittämispalkinto

Sähkö- ja telealan kehittämispalkinto myönnetään joko yritykselle, yhteisölle tai yksityishenkilölle sähkö- ja telealaa edistävästä, merkittävästä teosta, tuotekehityksestä tai innovaatiosta. Palkita voidaan esimerkiksi jokin uusi toimintatapa, joka edesauttaa ja opastaa sähkölaitteiden ja uuden tekniikan käyttöä koskevan tiedon viemistä ns. loppukäyttäjille. Palkita voidaan myös uusi, merkittävä tuote tai asennustaparatkaisu. Myös julkaisu, kirja, video, verkkotuote tai muu tallenne voidaan palkita.  
Palkintosumma on 3 000 euroa.
Lisätietoja


Koulutuspalkinto

Koulutuspalkinto myönnetään sähköalalla toimivalle yksityishenkilölle, joka on merkittävällä tavalla vaikuttanut sähköalan koulutuksen kehittämiseen tai yritykselle esimerkillisestä henkilöstökoulutuksesta.

Koulutus voi koskea esimerkiksi yrityksen markkinointia, yritystaloutta, työsuojelua, toiminnan laatua, henkilöstön työteknistä osaamista tai uutta tekniikkaa. Palkinto myönnetään jo toteutetun koulutushankkeen perusteella tai uudesta hankkeesta esitetyn suunnitelman perusteella. Palkintosumma on 3 000 euroa.
Lisätietoja


Vuoden 2016 hyvä opinnäytetyöstipendi ja vuoden sähköisen talotekniikan yliopistostipendi on julistettu haettaviksi. Molempien stipendien hakuaika päättyy 30.12.2016.


Hyvä opinnäytetyön stipendi


Säätiö jakaa stipendejä hyvistä opinnäytetöistä edistääkseen sähköalan koulutus- ja tutkimustoimintaa.  500-1 500 euron arvoinen stipendi maksetaan  vuonna 2017 SLO Oy:n nimikkorahastosta.


Hyvän opinnäytetyön stipendi voidaan myöntää missä tahansa sähköalan koulutusta tarjoavassa oppilaitoksessa kuluvan vuoden aikana hyväksytylle työlle, oli kyse sitten yliopistosta tai ammattioppilaitoksesta.
 
Opinnäytetyön aihepiiriä ei ole rajattu, mutta opinnäytetöitä arvioitaessa sähkö- ja teleurakointiin liittyvät työt ovat ensi sijalla. Työ voi koskea esimerkiksi sähkötyöturvallisuutta, sähköisen talotekniikan teknisiä ratkaisuja, sähkösuunnittelua, tarjouslaskentaa, työmaan projektinhoitoa tai mitä tahansa muuta urakointiprosessin osaa.

Stipendiä koskevan esityksen voi tehdä joko oppilaitos (työtä ohjaava opettaja) tai opiskelija itse. Hakemuksen tulee olla perusteltu ja siitä on käytävä ilmi myönnetty arvosana. Opinnäytetyö tulee toimittaa hakemuksen mukana.Hakemukset osoitetaan säätiön asiamiehelle.

Säätiön hallitus päättää stipendien saajista kevätkokouksessaan, jonka jälkeen stipendit luovutetaan saajilleen. Stipendien saajista ja palkituista töistä kerrotaan alan lehdissä.
Lisätietoja

Hakemuslomake


Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi

Ensto Oy ja Schneider Electric Finland Oy ovat vuonna 2004 perustaneet "Sähköinen talotekniikka TKK" –nimikkorahaston säätiöön. Nimikkorahaston tarkoituksena on tukea sähköisen talotekniikan opiskelijoita teknillisissä yliopistoissa.


Nimikkorahastosta myönnetään stipendejä (á 2 000 euroa)

• korkeatasoisille sähköistä talotekniikkaa käsitteleville diplomitöille tai
• kokonaisuutena erinomaisista sähköisen talotekniikan DI-opinnoista tai
• sähköisen talotekniikan DI-opiskelua tai jatko-opintoja tukevaan tai täydentävään opiskeluun jossain ulkomaisessa yliopistossa.

Stipendiä anotaan vuosittain  erillisellä hakulomakkeella. Säätiön hallitus päättää stipendin myöntämisestä kuultuaan nimikkorahaston perustajayrityksiä ja sähköisen talotekniikan professoria.

Lisätietoja
Hakemuslomake

SKT-säätiön sivuille